Blue Diamond (12)12-1.5 Oz Whole Smokehouse Almonds, Tubes

1.5 OZ - 144 in a case